Pages Navigation Menu

รับจัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา

GREAT AUSTRALIA BRISBANE – GOLD COAST – SYDNEY – MELBOURNE 8 วัน 6 คืน

GREAT AUSTRALIA BRISBANE – GOLD COAST – SYDNEY – MELBOURNE 8 วัน 6 คืน

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

-บริสเบน ชมเมืองบริสเบน
-ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาคูธ่า
-โกล์ดโคส สวนสนุก Dreamworld
-เมลเบิร์น กระท่อมกัปตันคุ๊ก
-เกาะฟิลลิป ชมพาเหรดนกเพนกวิน
-ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ – บอนไดบีช – เดอะร็อค
-Jervis Bay – ล่องเรือชมปลาโลมา

เมนูสุดพิเศษ!! กุ้งล๊อปสเตอร์

วันแรก    กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

16.00 น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  ROW : N สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ ( QF )
เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

18.25 น.     ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ ( ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง )

วันที่สอง    ซิดนีย์ – บริสเบน –  ชมเมือง – โกลด์โคสท์ –  Harbour Town Outlet

06.45 น.    เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม)

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลากากรแล้ว

09.05 น.    นำท่านเหินฟ้าสู่เมือง บริสเบน โดยสายการบิน แควนตัส

10.35 น.    ถึงเมือง บริสเบน หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยว ชมเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น้ำบริสเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สู่เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุด ที่ท่านสามารถมองเห็นวิวของเมือง บริสเบนได้อย่างกว้างไกล ได้เวลาสมควร

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโกลด์โคสท์  อยู่ห่างจากบริสเบนไปทางใต้

ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีชายหาดทอดยาวถึง 70 กิโลเมตร มีทรายสวยและคลื่นที่เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่น โกลด์ โคสต์เป็น เมืองที่มีไลฟ์สไตล์แบบวันหยุดพักผ่อน มีสวนสนุก ร้านค้าช้อปปิ้งที่ทันสมัย ภัตตาคารหรูหรา และงานเทศกาลต่างๆ นับเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับวันพักผ่อนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในออสเตรเลียด้วย. จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ Harbour Town Outlet ที่มีสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า พร้อมทั้งเครื่องสำอางค์ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ

ค่ำ    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Grand Chancellor Surfer Paradise Hotel (Gold Coast) หรือเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อน หรือเดินเล่นย่าน Surfer paradise ยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย

Harbour Town Outlet

Harbour Town Outlet

วันที่สาม    สวนสนุก ดรีมเวิลด์

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Dream World สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ อาทิ  Wild Thornberrys หรือ  Runaway Reptar  Rollercoaster หรือให้ท่านได้ตื่นเต้นสุดขีดกับ  Giant Drop ที่เป็นเครื่องเล่นทีได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลกนอกจากนั้นนำท่านสัมผัสกับ Flowrider เครื่องเล่นชนิดใหม่ล่าสุด ลักษณะคล้ายวินเซิร์ฟ ให้ท่านตื่นเต้นกับการทรงตัวบนวินเซิร์ฟ

เที่ยง    อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย    นำท่านชมชีวิตสัตว์พื้นเมือง ที่มีเฉพาะในแถบประเทศออสเตรเลียเท่านั้นที่มีอยู่มากมาย อาทิ  จิงโจ้  โคอาล่า  วอมแบท  ดิงโก้  พอสซั่ม  เป็นต้น  ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการให้อาหารจิงโจ้ หรือวัลลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชว์การตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย

ฟรี !! ให้ท่านได้สัมผัส และถ่ายรูปกับหมีโคอาล่าอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Grand Chancellor Surfer Paradise Hotel (Gold Coast) หรือเทียบเท่า

Dreamworld

Dreamworld

วันที่สี่    โกลด์โคสท์ – บริสเบน – เมลเบิร์น – ซิตี้ทัวร์ – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองบริสเบนเพื่อขึ้นเครื่องบินสู่เมลเบริน์

…….น.    ออกเดินทางสู่ เมลเบริน์ โดยสายการบินแควนตัส

…….น.    ถึง สนามบินเมลเบริน์ หลังรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเที่ยวชม “ เมลเบิร์น ” เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและยังเป็นเมือง  ใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชมตึกรัฐสภา (PARLIAMENTHOUSE) อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม “ สวนฟิตซอย ” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม”กระท่อมกัปตันคุ้ก”นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลกผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิร์น

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร     นำท่านเข้าสู่ที่พัก VICTORIAG HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนม หรือสินค้าของออสเตรเลีย อาทิ ครีมรกแกะ, วิตามินบำรุงสุขภาพ, เสื้อผ้า และเครื่องประดับมากมาย  บนถนนช้อปปิ้งชื่อดังของเมลเบิร์น (หรือหากท่านต้องการจะนั่งรถ Tram ฟรี เที่ยวรอบเมืองเมลเบิร์น สามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์ได้) City Circle Trams จะผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมลเบิร์น จะออกทุกๆ 12 นาที เริ่ม 10.00 น – 18.00 น.

PARLIAMENTHOUSE

PARLIAMENTHOUSE

วันที่ห้า    เมลเบิร์น  – Victoria Market – อิสระช้อปปิ้ง – เกาะฟิลลิป – ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) เป็นตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีทั้งส่วนที่เป็นตลาดสด ขายผัก ผลไม้ เนี้อสัตว์ และตลาดที่ขายของใช้ ขายเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกที่จัดโซนไว้อย่างเป็นระเบียบและสะอาด และที่สำคัญราคาไม่แพง จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างอิสระในเมืองเมลเบิร์นหลายรูปแบบทั้งจากห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า, บูติกดีไซเนอร์เก๋ๆ และร้านข้างถนน อาทิ เช่น Queen Victoria Market และ Melbourne Wholesale Market. เป็นต้น

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป แวะชมไร่ไวน์ของชาวออสซี่ (GURDIE WINERY)พร้อมชิมและเลือกซื้อไวน์ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่ Philip Island Chocolate factory แห่งเมืองเมลเบิร์น ภายในมีช็อคโกแลต หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชิม ชมการสาธิตวิธีการทำช๊อคโกแลต สำหรับท่านที่ชอบช็อคโกแล็ต ยังสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อย่างที่ท่านต้องการ นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็นท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VICTORIA  HOTEL หรือเทียบเท่า

Queen Victoria Market

Queen Victoria Market

วันที่หก    ซิดนีย์ – ซิตี้ทัวร์ – บอนได บีช – เดอะร๊อค – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า    รับประทานอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ซิดนีย์โดยสายการบิน แควนตัส ถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้าอ่าวที่สวยงาม  ชมหาด บอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดที่สวยงาม สถานที่ พักผ่อนของ ชาวออสซี่  ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point  ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายกับบรรดา ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้า และสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ หมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถั่วแมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋อง เป็นต้น

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS WORLD SQUARE HOTEL หรือ เทียบเท่า

Bondi Beach

Bondi Beach

วันที่เจ็ด    Jervis Bay – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคอม่า – Kiama Blowhole

เช้า     รับประทานอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางตามถนนสายหลัก Princess Highway สู่ Jervis Bay เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลท์ของประเทศออสเตรเลีย Jervis Bay เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองเล็กๆตลอดทาง จากนั้นนำท่านลงเรือ Dolphin Watch Cruise เพื่อล่องเรือชมปลาโลมาที่ว่ายน้ำเล่นอยู่บริเวณปากอ่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ (เวลาในการเดินเรือของแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นและน้ำลงในทะเลของวันนั้นๆ ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เวลาของอาหารกลางวันขึ้นอยู่กับรอบ ของการลงเรือชมโลมา)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไคอม่า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของชายหาดHyams Beach ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นชายหาดที่มีทรายขาวที่สุดในโลกจากการถูกบันทึกในหนังสือ Guinness World Records รถโค้ช นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ มีความสวยงามตามเส้นทาง Grand Pacific Drive ชมทิวทัศน์ของหน้าผาของภูเขาที่หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ท่านจะได้ชื่นชมกับภาพความสวยงามตลอดสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านแวะชม Kiama Blowhole นำท่านชมโพรงหินที่มีลักษณะเป็นรูกว้าง เมื่อน้ำในมหาสมุทรพัดเข้าฝั่ง เกิดแรงอัดที่คล้ายกับการประทุของภูเขาไฟที่ถูกดันด้วยแรงดันใต้น้ าและแรงลมเป็นจังหวะตามธรรมชาติ จึงทำให้น้ำถูกแรงกระแทกและได้ลอดเข้ามาที่โพรงหิน จนเกิดเป็นน้ำพุ่งทะลุโพรงหิน ที่มีความสูงมาก ตามสถิติที่ ได้บันทึกไว้มีความสูงมากสุดถึง 33 ฟุต ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เมืองซิดนีย์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS WORLD SQUARE HOTEL หรือ เทียบเท่า

Jervis Bay

Jervis Bay

วันแปด    ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.40 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส

16.35 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ ….. โดยสวัสดิภาพ.

Leave a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>