Pages Navigation Menu

รับจัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา

“อายุบวร” ศรีลังกา เมืองแห่งมรดกโลก 6 วัน

“อายุบวร” ศรีลังกา เมืองแห่งมรดกโลก 6 วัน

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

-เทศกาลพาราเฮร่า “แห่พระเขี้ยวแก้ว”
-เยือนกรุงลงกา สักการะพระเขี้ยวแก้ว
-สัมผัสเกาะพระพุทธศาสนา ดื่มชาซีลอน
-โคลัมโบ
-อนุราธปุระ
-โปรนารุวะ
-สิกิริยา

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – อนุราธปุระ

07.00 น.    คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T 11-18 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) โลดเช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

09.00 น.    ออกเดินทางสู่ โคลัมโบ

10.55 น.    ถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการหิมาลายัน ฮอลเดย์ จัดรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอนุราธปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ชมบรรยากาศสองข้างทาง

12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.  เดินทางสู่ อนุราธปุระ (Anuradhapura) เมืองอนุราธปุระเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกลางตอนเหนือ 1 ใน 8 จังหวัด ของประเทศศรีลังกา ปัจจุบันเมืองอนุราธปุระได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1982 นอกจากนี้แล้ว อนุราธปุระ ยังเป็นเมืองหลวงของทางการเมืองและศาสนาที่รุ่งเรืองมานานกว่า 1,300 ปี ของชาวซีลอน ปัจจุบันถูกทิ้งร้างหลังจากการรุกรานในปีคริสต์ศักราช 993 (พุทธศักราช 1536) โดยตัวเมืองนั้นซ่อนอยู่ในป่าหนาทึบหลายปี ในสถานที่ตั้งที่สง่างามมีพระราชวัง สถานที่สำคัญทางศาสนา และอนุสรณ์สถาน ปัจจุบันนี้สามารถเข้าไป เยี่ยมชมได้

จากนั้น    เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าอนุราธปุระ ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura)

สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Pha Sri Mahabodhi Tree) หน่อที่นำมาจากพุทธคยา  ประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ชมซาก โลหะปราสาท 9 ชั้น ซึ่งมี 1,000 ห้อง ชม เจดีย์รุวันเวลิชายะ (Ruvanveliseya)  สถูปที่ยิ่งใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดย พระเจ้าทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ นมัสการ ถูปาราม (Thuparama Dagoba) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติ เป็นนเวลา 7 วัน ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก ชม สถูป เชตวนาราม (Jetavanaramaya) สถูปที่สำคัญแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อวัฒนธรรมในด้านระบบความเชื่อซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยพระเจ้ามหาเสนะ ชม สถูป อภัยคีรี (Abhayagiriya) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเหนือ หรืออุตตรวิหาร (Uttara Vihara) เป็นสถูปที่มีขนาดใหญ่ที่สองรองจากสถูปเชตวนา) ชมอัฒจันทร์ศิลา (Moon stone) ศิลปะแบบอนุราธปุระที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ชมวัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya) จุดที่น่าสนใจในวัดนี้คือภาพแกะสลักหินที่งดงามและมีชื่อที่เสียงที่สุดในอนุราธปุระ คือ ภาพที่มีชื่อว่า คนรัก (The Lovers)

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก ณ โรงแรม Palm Garden Village 4*หรือเทียบเท่า

อนุราธปุระ

อนุราธปุระ

วันที่สอง     อนุราธปุระ – โปโลนารุวะ

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองโปโรนารุวะ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

11.30 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30 น.    นำท่าน ชม ปราสาทวิชยันตี สูง 7 ชั้น จำนวน 1,000 ห้อง ของพระเจ้าปรักกรมพาหุ ชม มูนสโตน ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ณ วัดวัฎทาเก ซึ่งเคยเป็น พระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในสมัยโปโลนนารุวะ ,การ์ดสโตน ชม สัตตมหาปราสาท เจดีย์ 7 ชั้น ศิลปะแบบพม่าทรงสี่เหลี่ยมแห่งเดียวของศรีลังกา,ชมสมุดศิลาจารึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม พระพุทธรูปที่ภูเขาซึ่งมีชื่อเสียงและสวยงามที่สุด ณ อุตตราราม หรือ กัลป์วิหาร (Gal Vihara)

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก ณ โรงแรม Dear ParK 4* หรือเทียบเท่า

กัลป์วิหาร

กัลป์วิหาร

วันที่สาม     โปโลนารุวะ – สิกิริยา – ดัมบุลล่า – สิกิริยา

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) นำท่านขึ้นชม ภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส และละเอียดอ่อน

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองดัมบุลล่า ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

เมืองดัมบุลล่า ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศศรีลังกา เมืองดัมบุลลา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง 500 ฟุต บนฐานกว้าง 1 ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา (GOLDEN ROCK TEMPLE) กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่กว่า 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก และยังมีรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ …

จากนั้น    ถึงนำท่านชม ถ้ำดัมบูลล่า ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วย พระพุทธรูป  มากกว่า 150 องค์ ถ้ำดัมบูลล่า ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลกได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองสิกิริยา

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ  ณ โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Camellia Resort & Spa , Sigiriy 4*หรือเทียบเท่า

ภูเขาสิงห์โต

ภูเขาสิงห์โต

วันที่สี่    ดัมบุลล่า – แคนดี้  “ชมเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว”

07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางนำท่านแวะ ระหว่างทางแวะชมสวนสมุนไพรที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา…
ถึง เมืองแคนดี้ นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกด้วย

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัทธยาศัย

17.00 น.    นำท่านชม ขบวนแห่พาราเฮร่า  หรืออีกอย่างหนึ่งที่ชาวสิงหลเรียกว่า เทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว เป็นการนำ พระเขี้ยวแก้ว ออกมาแห่ให้พุทธศากนิกชน ทั่วสารทิศได้กราบสักการะบูชาบูชา ขบวนแห่ที่มีช้างจำนวน 100 กว่าเชือก และชมขบวนแห่ ระบำแคนเดี้ยน   (KANDY DANCE) การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในรากการที่มีชื่อเสียงที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนเมืองมรดกนี้ (ขบวนอยู่ประมาณ  2-3  ชั่วโมง) รูปแบบศิลปะที่แตกต่าง นักเต้นไฟที่งดงามและชาวบ้านคนอื่น ๆ นักเต้นปีศาจ, นักเต้น Kandyan แบบดั้งเดิม อันเป็นศิลปะการเต้นระบำต้นตำรับของศรีลังกา

19.00 น.    บริการอาหารเย็น ณ บริเวณงาน (แบบปิคนิค)

21.00 น.    นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก ณ Thilanka Resort , Kandy 4*หรือเทียบเท่า

ขบวนแห่พาราเฮร่า

ขบวนแห่พาราเฮร่า

วันที่ห้า    แคนดี้ – โคลัมโบ

04.00 น    นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” หรือวัด ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Maligawa) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองที่น่าตื่นใจยิ่งนัก … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระอุบาลี หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” พระอุบาลี จึงถือว่าเป็นผู้สถาปนาอุบาลีวงศ์ในศรีลังกา เป็นพระธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย.

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    อำลาเมืองแคนดี้… นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา .โคลัมโบ ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลัมโบว่า “โคลอมบา”

11.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม กรุงโคลัมโบ โดยรอบ ชมอนุสรณ์สถาน ซึ่งสร้างเพื่อใช้ในการประชุมชาติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จากนั้นนำท่านชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม ชมวิหารกลางน้ำ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหาร     ชมย่านการค้า และซื้อชาชั้นดี

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.00 น.    เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคลัมโบ

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วันที่หก    โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.25 น    ออกเดินทางโดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ สู่กรุงเทพ

06.25 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Leave a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>